Όροι Παροχής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

Η παρούσα Συμφωνία αναφέρει τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη συμβατική συμφωνία μεταξύ του «Σύμβουλου» και του «Πελάτη» που συμφωνεί να δεσμεύεται από την παρούσα Συμφωνία.

Ο Σύμβουλος προσφέρει υπηρεσίες MENTORING στον τομέα της “Προσωπικής Τοποθέτησης των Στελεχών σε ένα Ιεραρχικό Περιβάλλον”. και ο Πελάτης επιθυμεί να του παρασχεθούν οι υπηρεσίες του Συμβούλου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος.

Λαμβάνοντας υπόψη την αμοιβαία συμφωνία των Μερών, ο Σύμβουλος και ο Πελάτης (μεμονωμένα, ο καθένας είναι «Μέρος» και συλλογικά, τα «Μέρη») συνομολογούν και συμφωνούν τα επόμενα:

1. Όρος

Η παρούσα συμφωνία θα έχει διάρκεια ίση με τη διάρκεια μεταξύ της ημερομηνίας του πρώτου ραντεβού που ορίστηκε μεταξύ των μερών και της ημερομηνίας του τελευταίου ραντεβού που ορίστηκε μεταξύ των μερών συν μία ημερολογιακή εβδομάδα. Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα Συμφωνία για οποιονδήποτε λόγο με γραπτή ειδοποίηση δύο (2) ημερών προς το άλλο Μέρος.

2. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ο Σύμβουλος συμφωνεί ότι θα παρέχει την τεχνογνωσία του στον Πελάτη για όλα τα θέματα που σχετίζονται με την Προσωπική Τοποθέτηση του Πελάτη ή Στελεχών του Πελάτη σε ένα Ιεραρχικό Περιβάλλον. 

3. Συμβουλευτικές Συνεδρίες, Αποζημίωση & Εγγύηση Επιστροφής Χρημάτων

Προσωπικές Συμβουλευτικές Συνεδρίες (μόνο για διαδικτυακά ή φυσικά ραντεβού)

Ο Πελάτης θα καταβάλει στον Σύμβουλο προκαταβολικά και τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από οποιαδήποτε προγραμματισμένη συνεδρία το ποσό των [100 € πλέον ΦΠΑ ανά ώρα] επί τις [ώρες διάρκειας της προγραμματισμένης συνεδρίας], εκτός εάν γραπτώς συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των Μερών. Ο Σύμβουλος θα τιμολογεί τον Πελάτη μία φορά την εβδομάδα και μετά την πραγματοποίηση της Συμβουλευτικής Συνεδρίας.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν πραγματοποιήσει τις σχετικές πληρωμές, ο Σύμβουλος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει τις συγκεκριμένες προγραμματισμένες με τον Πελάτη Συμβουλευτικές Συνεδρίες καθώς και όλες τις επόμενες χωρίς καμία περαιτέρω ειδοποίηση προς τον Πελάτη.

Σε περίπτωση που ο Σύμβουλος δεν πραγματοποιήσει μια προγραμματισμένη Συμβουλευτική Συνεδρία για οποιονδήποτε λόγο, τότε θα δοθεί στον Πελάτη η επιλογή επαναπρογραμματισμού της Συμβουλευτικής Συνεδρίας ή ακύρωσής της. Στην τελευταία περίπτωση, ο Σύμβουλος θα επιστρέψει στον Πελάτη την αποζημίωση που έχει ήδη καταβληθεί για τη συγκεκριμένη προγραμματισμένη συνεδρία. 

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων (μόνο για διαδικτυακά ή φυσικά ραντεβού)

Στον Πελάτη παρέχεται εφάπαξ εγγύηση επιστροφής χρημάτων η οποία αφορά μόνο στα διαδικτυακά ή φυσικά ραντεβού. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που ο Πελάτης δηλώσει εγγράφως, εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την προγραμματισμένη Συμβουλευτική Συνεδρία, τόσο ότι α) η διαβούλευση δεν τον ικανοποίησε όσο και β) το σκεπτικό που εξηγεί τη μη ικανοποίησή του, τότε θα δοθεί στον Πελάτη η επιλογή επαναπρογραμματισμού της Συμβουλευτικής Συνεδρίας ή ακύρωσής της. Στην τελευταία περίπτωση, ο Σύμβουλος θα επιστρέψει στον Πελάτη την αποζημίωση που έχει ήδη καταβληθεί για τη συγκεκριμένη προγραμματισμένη συνεδρία.

Αυτή είναι αυστηρά μια προσφορά που ισχύει μόνο μια φορά. Ο Πελάτης δεν μπορεί να επωφεληθεί από αυτήν την προσφορά περισσότερες από μία φορές.

Ελάχιστη Συμβουλευτική Συνεδρία

Ο Πελάτης πρέπει να προγραμματίσει τουλάχιστον 1 ώρα Συμβουλευτικής Συνεδρίας με τον Σύμβουλο, εκτός εάν εγγράφως συμφωνηθεί διαφορετικά.

Χρονοδιάγραμμα Εργασιών Διαβούλευσης

Ο προγραμματισμός των Συμβουλευτικών Συνεδριάσεων πραγματοποιείται από τον Σύμβουλο ανάλογα με τη διαθεσιμότητά του. Ο Σύμβουλος διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει και να επαναπρογραμματίσει εκ νέου μια συνεδρία ανά πάσα στιγμή. Σε αυτή την περίπτωση, θα δοθεί στον Πελάτη η επιλογή επαναπρογραμματισμού της Συμβουλευτικής Συνεδρίας ή ακύρωσής της. Στην τελευταία περίπτωση, ο Σύμβουλος θα επιστρέψει στον Πελάτη την αποζημίωση που έχει ήδη καταβληθεί για τη συγκεκριμένη προγραμματισμένη συνεδρία.

Ταυτότητα του Συμβούλου

Ο Σύμβουλος επιθυμεί να μην αποκαλύψει την ταυτότητά του και ο Πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται αυτό το γεγονός. Ως εκ τούτου, η ταυτότητα του Συμβούλου χαρακτηρίζεται ως εμπιστευτική πληροφορία και ο Πελάτης δεν θα την αποκαλύψει.

Πρόσθετες Συμβουλευτικές Εργασίες και Αναθέσεις

Σε περίπτωση που ο Πελάτης επιθυμεί να αναθέσει στον Σύμβουλο πρόσθετη συμβουλευτική εργασία, ο Σύμβουλος θα πρέπει να επιβεβαιώσει την αποδοχή του εγγράφως και θα πρέπει να συνταχθεί νέα Συμβουλευτική Συμφωνία διαφορετική της παρούσας. Μπορείτε να αποστείλετε όλες τις σχετικές απαιτήσεις σας στο [email protected].

Πληρωμές

Όλες οι πληρωμές πρέπει να πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας τους τρόπους πληρωμής που προσφέρονται στο www.stelexos-x.com.

4. Intellectual Property Rights in Work Product

The Parties acknowledge and agree that the Client will hold all intellectual property rights in any work product resulting from the Consulting Services including, but not limited to, copyright and trademark rights.

The Consultant agrees not to claim any such ownership in such work product’s intellectual property at any time prior to the completion and delivery of such work product to the Client.

5. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο προϊόν εργασίας

Τα Μέρη αναγνωρίζουν και συμφωνούν ότι ο Σύμβουλος θα κατέχει όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε οποιοδήποτε προϊόν εργασίας που προκύπτει από τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων. Ο Πελάτης συμφωνεί να μην διεκδικήσει οποιαδήποτε τέτοια κυριότητα στην πνευματική ιδιοκτησία αυτού του προϊόντος εργασίας.

6. Συμφωνία εμπιστευτικότητας και μη αποκάλυψης

Τα μέρη συμφωνούν δια του παρόντος ότι κατά τη διάρκεια ισχύος του παρόντος και ανά πάσα στιγμή στη συνέχεια, και εκτός από τις περιπτώσεις που επιτρέπεται ρητά στο παρόν ή σε ξεχωριστή γραπτή συμφωνία από το Συμβαλλόμενο Μέρος που αποκαλύπτει, το Συμβαλλόμενο Μέρος που λαμβάνει δεν θα χρησιμοποιήσει, δεν θα εμπορευματοποιήσει ή θα αποκαλύψει Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα. Μετά τον τερματισμό, ή ανά πάσα στιγμή κατόπιν αιτήματος του Συμβαλλόμενου Μέρους που αποκαλύπτει, το Συμβαλλόμενο Μέρος που λαμβάνει θα επιστρέψει στο Μέρος Αποκάλυψης όλες τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των σημειώσεων, δεδομένων, υλικού αναφοράς, σκίτσα, σχέδια, υπομνήματα, τεκμηρίωση και αρχεία που με οποιονδήποτε τρόπο ενσωματώνουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες.

7. Ανταγωνισμός

Ο Σύμβουλος δύναται να συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, ως υπάλληλος, στέλεχος, διευθυντής, συνεργάτης, διευθυντής, σύμβουλος, πράκτορας, ιδιοκτήτης ή υπό οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα, σε οποιονδήποτε ανταγωνισμό με τον Πελάτη ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές του.

8. Αποκατάσταση ζημίας

Ο Πελάτης θα αποζημιώσει, θα υπερασπιστεί και θα προστατεύσει τον Σύμβουλο από κάθε ζημία και κίνδυνο και έναντι όλων των αξιώσεων, ευθύνης, αγωγών, ζημιών, ζημιών και δικαστικών αποφάσεων τρίτων, από κοινού ή εις ολόκληρον, και θα πληρώσει όλα τα κόστη και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των νομικών, δικηγορικών και δικαστικών αμοιβών και εξόδων) όπως προκύπτουν σε σχέση με τη διερεύνηση, την προετοιμασία ή την υπεράσπιση οποιασδήποτε εκκρεμούς ή απειλούμενης αξίωσης ή οποιασδήποτε ενέργειας ή διαδικασίας που προκύπτει από αυτήν, που ο Σύμβουλος αναλαμβάνει ως αποτέλεσμα της παροχής υπηρεσιών για λογαριασμό του Πελάτη.

9. Τροποποίηση

Καμία τροποποίηση της παρούσας Συμφωνίας δεν θα είναι έγκυρη εκτός εάν πραγματοποιηθεί εγγράφως και συμφωνηθεί και από τα δύο Mέρη.

10. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Η παρούσα Συμβουλευτική Συμφωνία και η ερμηνεία των όρων της διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων Αθηνών.

Η Εταιρεία,