Όροι Χρήσης

Μέσω αυτού του διαδικτυακού τόπου, η Εταιρεία, ενημερώνει τον χρήστη/επισκέπτη για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τα οποία προσφέρει.

Σκοπός της παρούσας είναι να παρασχεθεί στο χρήστη/επισκέπτη η απαραίτητη ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας www.stelexos-x.com (στο εξής η «ιστοσελίδα»), τους οποίους κάθε χρήστης/επισκέπτης οφείλει να μελετήσει προσεκτικά και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από οιαδήποτε χρήση της.

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ρητή, ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής.

1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου και ειδικότερα οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εμπορικών σημάτων, των εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών, προϊόντων και γενικά κάθε είδους αρχείων σε σχέση με τα προσφερόμενα προϊόντα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993), εξαιρουμένων των προστατευόμενων δικαιωμάτων τρίτων. Επιπρόσθετα, τα ονόματα που δίνονται στα προϊόντα, τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, αποτελούν είτε κατοχυρωμένα σήματα, είτε ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα της ιστοσελίδας. Προστατεύονται δε, από τις σχετικές ελληνικές και κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.

Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια, η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

2. Υποχρεώσεις του χρήστη/επισκέπτη, ευθύνη χρήστη/επισκέπτη

Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να μην παραβαίνει και να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Δηλώνει δε υπεύθυνα, ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τον διαδικτυακό τόπο για να δημοσιεύσει και να μεταδώσει ή διαθέσει με άλλους τρόπους περιεχόμενο παράνομο, απειλητικό ή να εκφράσει μέσω αυτού εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να μεταδώσει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.

Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπo ή στην Εταιρεία, αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.

Σε περίπτωση που η Εταιρεία εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη/επισκέπτη, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να αποζημιώσει την Εταιρεία εξ αυτού του λόγου.

Υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγείται στους χρήστες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της Ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτή η άδεια δεν αποτελεί μεταβίβαση οποιουδήποτε δικαιώματος αφορά στην Ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς:

  • ο χρήστης πρέπει να τηρεί όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα, και
  • ο χρήστης δεν δικαιούται να τροποποιεί την Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγει ή να παρουσιάζει δημοσίως, ή να διανέμει ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Ο Χρήστης εγγυάται ότι όλα τα στοιχεία που παρέχει για την εκτέλεση της παρούσας Συμφωνίας είναι αληθή, πλήρη και ακριβή.

3. Δήλωση και Περιορισμός Ευθύνης

Καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της, να διέπονται από ακρίβεια, εγκυρότητα, σαφήνεια και ορθότητα, προκειμένου οι χρήστες/επισκέπτες να σχηματίζουν κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα για τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες.

Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η Εταιρεία δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.

Η Εταιρεία θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία του θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα και δεν φέρει

  • οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καταστροφές, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας,
  • οιαδήποτε ευθύνη για την κάλυψη αξιώσεων τρίτων, οποιασδήποτε φύσης, οι οποίες τυχόν προκύπτουν σε σχέση με τη χρήση, την αντιγραφή, ή την παραποίηση της Ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα, ανεξαρτήτως εάν είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα
  • οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία εφόσον η εκτέλεσή τους κωλύεται ή παρεμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο πέραν του εύλογου ελέγχου του όπως αστραπές, πυρκαγιά, πλημμύρα, εξαιρετικά δριμύες καιρικές συνθήκες, απεργίες, ανταπεργίες, εργασιακές διενέξεις, ανωτέρα βία, πολεμικές συρράξεις, εξεγέρσεις, πολιτικές αναταραχές, εσκεμμένη ζημία, βλάβη συστημάτων τηλεπικοινωνίας ή υπολογιστικών συστημάτων, συμμόρφωση με οποιονδήποτε νόμο, ατύχημα (ή λόγω οποιασδήποτε ζημίας που προκλήθηκε από τα εν λόγω γεγονότα).

Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει η παρούσα ιστοσελίδα μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζονται ή αποδέχονται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Δεν παρέχεται καμία εγγύηση ότι η Ιστοσελίδα δεν περιέχει ιούς ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει επιβλαβείς συνέπειες σε οποιαδήποτε τεχνολογία.

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας μας.

4. Υπηρεσίες Ιστοσελίδας / Διαδικασία & Όροι Παροχής των Υπηρεσιών

Mέσω της ιστοσελίδας, η Εταιρεία διαθέτει Προϊόντα/Υπηρεσίες.

Έκδοση Παραστατικών

Για την αγορά τους η Εταιρεία εκδίδει τιμολόγια και αποδείξεις.
Συνεπώς για την έκδοση παραστατικών απαιτείται από τους αγοραστές η παροχή των στοιχείων τιμολογίου (Ονοματεπώνυμο ή Επωνυμία, ΑΦΜ, Διεύθυνση).

Δυνατότητα Ακύρωσης Παραγγελίας

Ο Αγοραστής μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία οποιουδήποτε Προϊόντος/Υπηρεσίας πριν την αποστολή του Προϊόντος/Υπηρεσίας σε αυτόν. Για την άσκηση του δικαιώματος ακύρωσης της παραγγελίας ο Αγοραστής θα πρέπει να επικοινωνήσει, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ζητώντας με σαφή τρόπο την ακύρωση της αγοράς του. Εν συνεχεία, αφού επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει ήδη γίνει αποστολή του αγορασθέντος Προϊόντος/Υπηρεσίας, θα επιστραφούν στον Αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του ακυρωθέντος Προϊόντος/Υπηρεσίας κατόπιν σχετικής επικοινωνίας μαζί του. Εφόσον το Προϊόν/Υπηρεσία έχει ήδη αποσταλεί στον πελάτη, θα ακολουθείται αυτόματα η Διαδικασία Υπαναχώρησης η οποία αναφέρεται στη συνέχεια, δηλαδή, αφού επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει γίνει χρήση του αγορασθέντος Προϊόντος/Υπηρεσίας, θα επιστραφούν στον Αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του ακυρωθέντος Προϊόντος/Υπηρεσίας κατόπιν σχετικής επικοινωνίας μαζί του.

Δυνατότητα Υπαναχώρησης

Ο Αγοραστής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του Προϊόντος/Υπηρεσίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την αγορά της Προσφοράς μέσω της Ιστοσελίδας. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, ο Αγοραστής δεν δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, αιτιολογημένα ή μη, και η Εταιρεία δεν έχει πλέον καμία συναφή υποχρέωση απέναντι στον Αγοραστή. Για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ο Αγοραστής θα πρέπει να επικοινωνήσει, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ζητώντας με σαφή τρόπο την ακύρωση της αγοράς του. Εν συνεχεία, αφού επιβεβαιωθεί ότι δεν έχει γίνει χρήση του αγορασθέντος Προϊόντος/Υπηρεσίας, θα επιστραφούν στον Αγοραστή τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του ακυρωθέντος Προϊόντος/Υπηρεσίας κατόπιν σχετικής επικοινωνίας μαζί του.

Αναφορικά με την προώθηση, διάθεση και αγορά των Προϊόντων/Υπηρεσιών από απόσταση εφαρμόζονται για τον εκάστοτε Προμηθευτή και Αγοραστή οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί Προστασίας του Καταναλωτή (Ν.2251/1994, ΠΔ 131/2003 κλπ. όπως ισχύουν).

Τρόποι Πληρωμής – Χρήση Πιστωτικής Κάρτας

Ο χρήστης μπορεί αγοράσει Προϊόντα/Υπηρεσίες με χρήση πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κάρτας. Τα έξοδα πληρωμής βαρύνουν τον Πελάτη.

Η Εταιρεία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας κάρτας (πιστωτικής, χρεωστικής, προπληρωμένης κλπ.) για μελλοντική χρήση, επομένως ο Χρήστης/Συνδρομητής πρέπει να επανεισάγει τα στοιχεία κάθε φορά που για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκληρωθεί η αγορά ή θέλει να συμμετέχει σε νέα προσφορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων στοιχείων κάρτας, ο Χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της κάρτας.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης καρτών. Η παροχή στοιχείων κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεση του Χρήστη για δέσμευση του ποσού της αγοράς και τη χρέωση της κάρτας.

Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκάστοτε τράπεζα ή το δίκτυο της κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε ο χρήστης θεωρείται ότι δεν έχει πραγματοποιήσει την αγορά.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί, για οποιονδήποτε λόγο, την πώληση Προϊόντος/Υπηρεσίας σε οποιοδήποτε νέο ή υφιστάμενο Πελάτη.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP).

Σε περίπτωση κλοπής, απώλειας ή χρήσης εν αγνοία σας της κάρτας για συναλλαγές μέσω της Ιστοσελίδας από τρίτο πρόσωπο δεν συντρέχει οποιαδήποτε ευθύνη αστική ή ποινική στο πρόσωπο της Εταιρείας.

Τρόποι Πληρωμής – Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Ο Χρήστης μπορεί να καταθέσει το ακριβές ποσό που αντιστοιχεί στην αγορά που επιθυμεί στον τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας. Τα έξοδα πληρωμής βαρύνουν τον Πελάτη.

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών

Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Notice).

6. Διόδευση σε Διαδικτυακούς Τόπους Τρίτων

Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι χρήστες/επισκέπτες είναι δυνατόν να διοδευθούν μέσω της ιστοσελίδας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων.

7. Χρήση Cookies

Ως Cookies, ορίζονται τα μικρά αρχεία κειμένου, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή του αποστολέα του cookie στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη, και έχουν ως βασική λειτουργία την καταγραφή και αποστολή αποθηκευμένων δεδομένων του φυλλομετρητή (“web browser”) του χρήστη στον αποστολέα.
Αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση Cookies από τις ιστοσελίδες μας και τις επιλογές σας είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Χρήσης Cookies (Cookies Policy).

8. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία

Θα πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για την φιλική επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών σχετικά με την παρούσα Συμφωνία.
Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων όρων, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα αυτά των Αθηνών.

9. Λοιπές Διατάξεις

Η τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση της Εταιρείας να ασκήσει τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτά ούτε να θεωρηθεί τα δικαιώματα του αποδυναμώνονται.
Άπαντες οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Δύνανται δε, να τροποποιηθούν εγγράφως.
Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου δεν επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων της παρούσας.

Ο Πελάτης δεν επιτρέπεται να εκχωρεί, αναθέτει ή με άλλο τρόπο μεταβιβάζει όλα ή οποιοδήποτε από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του βάσει της παρούσας Συμφωνίας.

Η Εταιρεία δικαιούται να εκχωρεί ή με άλλο τρόπο αναθέτει σε οποιονδήποτε τρίτο όλα ή μερικά από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παρούσα Συμφωνία.

10. Τροποποίηση των όρων

Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να ανανεώνονται και να τροποποιούνται από την Εταιρεία ολικά ή μερικά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Ο χρήστης/επισκέπτης, στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις, σύμφωνα με την παρούσα.

11. Εγγραφή στο newsletter & Φόρμα Επικοινωνίας

Το περιεχόμενο της επικοινωνίας που υποβάλλεται μέσω του newsletter, της φόρμας επικοινωνίας και άλλων μεθόδων είναι απολύτως εμπιστευτικό. Η συλλογή των στοιχείων παρέχει στην Εταιρεία τη δυνατότητα επικοινωνίας με τον χρήστη/επισκέπτη της ιστοσελίδας. Τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται μέσω του newsletter και της φόρμας επικοινωνίας και άλλων μεθόδων συλλέγονται και προστατεύονται σύμφωνα με τη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Notice).

12. Η Εταιρεία

Τα διακαιώματα της σελίδας www.stelexos-x.com ανήκουν στην